děti

Představení školy a školního vzdělávacího programu

Mateřská škola Lanškroun, Vančurova 87, okres Ústí nad Orlicí je příspěvkovou organizací města Lanškroun.

Mateřská škola se nachází v okrajové části města Lanškroun, která se nazývá Ostrovské předměstí. Okolí mateřské školy je krásné, rozmanité a bohaté na poznávací vycházky. Kousek za mateřskou školou máme možnost navštěvovat Školní statek Lanškroun, kde jsou stáje s koňmi, kravín, drobná hospodářská zvířata, psí útulek..
Když se vydáme s dětmi na opačnou stranu školy, máme možnost pozorovat a poznávat život zvířat u rybníka Krátký a volně žijící zvířata v blízkém okolí lanškrounských rybníků. Využíváme sportoviště atletického stadionu a dopravního hřiště, které je také téměř za mateřskou školou.

Budova mateřské školy

Budova mateřské školy je pavilonového typu. V přední části jsou dvě jednopatrové budovy pro čtyři třídy ke vzdělávání dětí s vlastními vchody do šaten jednotlivých tříd. Spojovací chodbou je propojena správní budova se školní kuchyní a samostatným vchodem. Třídy jsou prostorné, světlé, vybaveny místy pro zážitkové činnosti, vzdělávání i relaxaci.
Děti využívají hudební koutek a rytmické nástroje, prostory pro výtvarné a rukodělné činnosti, drobné náčiní na cvičení, didaktické pomůcky, skládanky, mozaiky, knížky, leporela, dotykové disky, hračky pro děti.. Stravování probíhá formou sebeobsluhy dětí s pomocí třídních učitelek. Ranní přesnídávku i odpolední svačinu si děti berou dle zájmu, jsou jim nabízeny různé velikosti.
K dispozici je pitný koutek s výběrem nápojů a nabídka ovoce či zeleniny. Oběd je podáván na základě potřeb dítěte a přání rodičů, bez nucení k jídlu. Nabídka stravy je sestavena podle zásad moderního stravování s přihlédnutím na dodržování pravidel spotřebního koše. Školní jídelna je zapojena do projektu Zdravá škola.

Zahrada mateřské školy

Zahrada mateřské školy se rozkládá kolem celé budovy, je oplocená, obrostlá vzrostlými tújemi. Je dostatečně prostorná, v přední části se dvěma velkými pískovišti, které jsou po postupných rekonstrukcích. Je přiměřeně vybavena novým typem skluzavky a houpadel.
V zadní části zahrady je další menší pískoviště pro jednu třídu dětí, kopec s velkou skluzavkou a rampou na lezení, využívaný ke sportovním a pohybovým aktivitám dětí, v zimě vhodný na klouzání a bobování. Zahrada je porostlá okrasnými keři, dřevinami a záhony růží. Je v plné míře využívána k pobytu dětí, ale také na různé akce, hry, soutěže a pohybové činnosti pořádané mateřskou školou.

Odpočinek

Po obědě slouží část herny ke spánku či odpočinku na lehátkách. Dětem, které pravidelně nespí, jsou po krátkém oddechu nabízeny individuální klidové činnosti, které neruší ostatní. K odpočinku patří vždy četba pohádky nebo poslech audio nahrávek.

Vzdělávání v mateřské škole

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program naší mateřské školy má název „Svět kolem nás“, je zaměřen na rozvoj dovedností, vědomostí a samostatnosti. Klademe důraz na zvládnutí sebeobsluhy, zapojujeme děti do drobných pracovních činností na základě jejich věku.

Výchovně vzdělávací činnosti

Výchovně vzdělávací činnosti rozvíjíme cestou prožitkového učení během celého dne. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, vycházejí z individuální nebo skupinové činnosti, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat nové.… Poskytujeme dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány, zajišťujeme možnost projevovat se, zaměstnávat a bavit se přirozeným dětským způsobem.

Příprava na ZŠ

Připravujeme děti na vstup do ZŠ. Smyslem vzdělávání a výchovy je probouzet v dětech aktivní zájem a chuť vzdělávat se a dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, mít odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Klíčovým významem z hlediska úspěšnosti vzdělávání dítěte je to, jak se v mateřské škole cítí a co prožívá.

Vychováváme s láskou a porozuměním, v heterogenních třídách rozvíjíme přirozeně sociální vztahy mezi dětmi. Důraz klademe na úctu k dítěti, respekt a důvěru, na jeho vlastní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky, respektujeme individualitu každého dítěte.

- Vzdělávání v heterogenních třídách přináší dětem jednodušší adaptaci při nástupu : /starší děti pomohou lépe se orientovat v novém prostředí, mladší se mohou na ty starší obrátit s prosbou o pomoc, starší získávají pocit užitečnosti, možnost kamarádů či sourozenců v jedné třídě/

- Rozvoj komunikace, získávání rozmanitých sociálních zkušeností.

Snažíme se uvědomit si i rizika, vyvarovat se přetížení nebo nevytížení dětí, těm mladším zamezit v přílišném spoléhání se na pomoc starších a naopak starším nedovolit zneužití postavení v roli pomocníků.

ŠVP - Školní vzdělávací program

ŠVP „Svět kolem nás“ nabízí strukturovaný přehled učiva, z něhož je zřejmý jeho vzdělávací přínos. Vzdělávání probíhá na základě sedmi integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Slouží učitelkám jako východisko pro přípravu vlastní vzdělávací nabídky. Konkrétní rozpracování obsahu vzdělávání je prováděno v jednotlivých třídách s ohledem na věk a možnosti dětí.

Obsah integrovaných bloků vychází ze života dětí, je smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace integrovaných bloků poskytuje dětem širokou škálu různých aktivit a nabízí jim hlubší prožitek. Děti tak nezískávají jen izolované poznatky či jednoduché dovednosti. Získané zkušenosti dětí jsou komplexnější a stávají se pro děti snáze uchopitelné a prakticky využitelné. Děti získávají skutečné činnostní výstupy – kompetence.

Kromě běžných každodenních činností nabízíme předplavecký kurz, logopedickou prevenci „Na slovíčko, děti“, možnost zapojení do činnosti dětského pěveckého sboru Motýlek, návštěvy kulturních představení, výchovně - vzdělávací programy ve škole, bezpečnostní projektové aktivity „Pomáhat, chránit .. a hrát si“, účast dětí v soutěžích či sportovních aktivitách „Sportovní hry dětí“. Jsou součástí ŠVP.

Pedagogické a provozní obsazení MŠ

Pedagogické pracovnice

Kolderová Romana - ředitelka, třídní učitelka
Jehličková Petra DiS. - zástupkyně, třídní učitelka
Fišerová Miroslava - třídní učitelka
Kovaříková Petra - třídní učitelka
Mildová Eva DiS. - třídní učitelka
Latifová Petra DiS. - třídní učitelka
Hajzlerová Zuzana DiS. - třídní učitelka
Jehličková Petra ml. – třídní učitelka, asistentka pedagoga
Závodská Marcela – třídní učitelka
Langrová Irena - chůva
Školní asistent v rámci projektu s názvem Šablony I – Vančurova, reg. č.: CZ.02.02.03/00/22_002/0000486

Pracovnice školní jídelny a provozní zaměstnanci

Langrová Irena - provozářka, vedoucí ŠJ
Pavlasová Marie - kuchařka ve ŠJ
Teplá Andrea - kuchařka ve ŠJ
Vinterová Eva - provozní pracovnice - úklid
Hudcová Dana - provozní pracovnice - úklid
Schneberger Ignác - školník - údržbář, zahradnické a provozní práce


Kapacita zařízení

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.
K dispozici je zahrada se dvěma pískovišti, skluzavkami a houpadly.
Děti jsou rozděleny do 4 tříd.

Mateřská škola Vančurova 87 Lanškroun
Jak to u nás vypadá

BERUŠKY

BERUŠKY - třída
BERUŠKY - herna
BERUŠKY - umývárna
BERUŠKY - WC


SLUNÍČKA

SLUNÍČKA - třída
SLUNÍČKA - herna
SLUNÍČKA - umývárna
SLUNÍČKA - WC


POMNĚNKY

POMNĚNKY - třída
POMNĚNKY - herna
POMNĚNKY - umývárna
POMNĚNKY - WC


MOTÝLCI

MOTÝLCI - třída
MOTÝLCI - herna
MOTÝLCI - umývárna
MOTÝLCI - WC


KUCHYŇ

KUCHYŇ

Mateřská škola Vančurova 87 Lanškroun kuchyně
ZAHRADA

ZAHRADA

Mateřská škola Vančurova 87 Lanškroun zahrada
Mateřská škola Vančurova 87 Lanškroun zahrada